Ny pressemeddelelse 29. august

Søndag den 29. august 2010-08-29

PRESSEMEDDELELSE FRA DEN KRIMINALPOLITISKE TÆNKETANK FORSETE.

Justitsminister Lars Barfod har i et interview med Matias Seidelin i Politiken i dag meldt ud, at han lancerer et ”trepunktsprogram, der fokuserer benhårdt på at give bedre tilbud til de indsatte i danske fængsler”. Ministerens synspunkt er, at ”hvis kriminaliteten på længere sigt skal ned i det danske samfund, skal der sættes ind med en bedre forebyggende indsats i fængslerne”.

SF har tidligere givet udtryk for tilsvarende ønsker.

FORSETE tilslutter sig helt disse synspunkter, og vi glæder os over, at der nu kommer nye synspunkter på kriminalitetsbekæmpelsen.

Ved at forfølge disse mål, vil regeringen have en solid forskningsmæssig støtte for, hvad den gør, men det er Forsetes opfattelse, at projektet er stort og må gives både den økonomiske og den faglige støtte, som skal til for at projektet skal kunne lykkes. – Vi peger ligeledes på, at det er en afgørende forudsætning for succes, at den frie kriminalforsorg, som fører tilsynet med de prøveløsladte indsatte, styrkes både fagligt, økonomisk og strukturelt.

Samtidig skal vi pege på, at endnu større gevinster kunne opnås, hvis de foreslåede foranstaltninger udstrækkes til også at omfatte den meget store gruppe betinget dømte, som endnu ikke har nået fængselsstraffeniveauet.-

Der er tale om en virkelig god, men temmelig begrænset begyndelse.

Ole Ingstrup

Formand for FORSETE.

FORSETE

P R E S S E M E D D E L E L S E, 23. august 2010

Ny retspolitisk/ kriminalpolitisk tænketank – ”FORSETE”

Dansk Forsorgsselskab har sammen med en kreds af fagfolk i dag etableret tænketanken FORSETE. Baggrunden er i det væsentlige en bekymring for de senere års udvikling inden for retspolitikken – navnlig kriminalpolitikken.
De senere års retspolitik har været ført på baggrund af antagelser om befolkningens retsfølelse, som slet ikke har hold i virkeligheden. FORSETEs mål er bl.a. at bidrage konstruktivt til debatten og fremme, at den sker på grundlag af den omfattende viden og erfaring, der findes på dette område. FORSETE vil tage initiativer til nye relevante forskningsprojekter, som kan give indsigt i bl.a. danskernes retsfølelse, retsfornuft og i kriminalitetsbekæmpelse, og som kan føre til en mere rationel og vidensbaseret kriminalpolitik.
FORSETEs medlemmer er en række fagfolk med stor faglig erfaring inden for de juridiske områder, herunder dommere, advokater og professorer, samt inden for tilgrænsende områder som børn og unge, sundhed, integration og arbejdsmarked, jf. vedhæftede medlemsliste.

Professor Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsfølelse og retsfornuft.

Som et konkret eksempel på viden, som FORSETE vil fremme, kan nævnes Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsbevidsthed, som blev offentliggjort 19. august 2010.
Undersøgelsen viser, at danskerne ikke kender retspraksis inden for en række alvorlige straffesager. Befolkningen tror, at domstolene idømmer mildere straffe, end de rent faktisk gør, og hvis de selv skulle dømme ville de langt sjældnere idømme lange fængselsstraffe, men i høj grad vælge andre sanktioner, såsom samfundstjeneste, behandling og konfliktråd.
Denne undersøgelse bibringer i meget væsentlig grad ny viden inden for det kriminalpolitiske område om, hvordan befolkningen ønsker, samfundets reaktioner på kriminalitet bør være. Det drejer sig ikke alene om fængsel eller ikke fængsel, men om at anvende andre straffe end fængsel. Nogle mindre skadelige, mere meningsfyldte, mere genoprettende straffe. Undersøgelsen viser endvidere, at befolkningens viden inden for dette væsentlige område er meget begrænset. FORSETE vil bidrage til udbredelsen af viden i håb om, at den kriminalpolitiske debat i højere grad vil basere sig på viden og ikke alene holdninger.
Hvis man vil vide mere, kan man kontakte Ole Ingstrup, Formand for FORSETE og tidl. direktør for Kriminalforsorgen i Canada, samt de øvrige opført på medlemslisten.
FORSETEs idegrundlag og vision er vedhæftet til orientering.
København 23. august 2010
På FORSETEs vegne; Ole Ingstrup (formand) og advokat Helle Lokdam (næstformand)