Om FORSETE

FORSETES idegrundlag

Den gruppe af mennesker, der har underskrevet dette idegrundlag, har besluttet at danne en retspolitisk/kriminalpolitisk tænketank, som vi kalder FORSETE.

FORSETE var i den nordiske mytologi retfærdighedsguden, den vise rådgiver og mægler og gode dommer. Han var søn af Balder.

Vi har taget dette skridt, fordi vi deler en alvorlig bekymring for udviklingen inden for retspolitikken, herunder navnlig kriminalpolitikken, i de seneste år.

Der er vores håb, at vi kan bidrage konstruktivt til en udvikling inden for retspolitikken/kriminalpolitikken, der er vidensbaseret, og hvor drøftelser foregår sobert og gennemtænkt.

Det samme gælder de områder, der grænser op hertil. Det vil sige det sociale område, herunder navnlig børn-og ungeområdet, sundhedsområdet, integrationsområdet, arbejdsmarkedsområdet og folkeoplysningsområdet.

Vi vil ligeledes interessere os for, at de internationale konventioner, som staten har tiltrådt, overholdes.

Det er videre vores håb, at relevante forskningsprojekter vil blive udført på FORSETES initiativ og enten inden for FORSETES rammer eller i samarbejde med FORSETE.

Visionen for FORSETES aktiviteter er:

  • Vi vil støtte og fremme ideerne bag en retsstat.
  • Vi vil arbejde for at fremme respekten mellem Folketing, Regering og domstolene.
  • Vi vil fremme en ordentlig og saglig retspolitisk/kriminalpolitisk debat.
  • Vi vil arbejde for, at kendskabet til og forståelsen af det retspolitiske/kriminalpolitiske felt bliver bedre i alle dele af vort samfund.
  • Vi vil arbejde for, at den meget store viden og erfaring, der findes på disse områder, indgår i beslutningsgrundlaget med betydelig vægt ved vedtagelse af love og forvaltningen heraf.
  • Vi vil arbejde for, at de internationale konventioner, som staten har tiltrådt, overholdes.
  • Vi vil arbejde for at fremme det gode sociale arbejde, som bygger på dialog og respekt mellem myndigheder og socialt udsatte.
  • Vi vil arbejde for, at frihedsstraffen reserveres til de groveste forbrydelser, og at frihedsstraffen ikke gøres mere byrdefuld, end hvad der følger af frihedsberøvelsens gennemførelse.