Følg, del og like os på facebook

Mod nedsættelse af den kriminelle lavlader til 12 år!

Forsete har igennem det sidste halve år arbejdet tæt sammen med en række organisationer og individer på, at stoppe nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Disse organisationer er:

 •  LOS – De private sociale tilbud
 • Københavns Lærerforening
 • Fængselsforbundet
 • FADD – Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Red Barnet
 • Huset Zornig
 • BUPL
 • Socialpædagogerne
 • HK-kommunal
 • Skole og Forældre København
 • Danmarks Lærerforening

Siden da har andre organisationer ytret deres støtte for kampagnen på Facebook og målet er, at samle endnu flere organisationers og individers støtte. Derfor opfordrer Forsete til at følge, dele og like på Facebook.

 

 

Ny pressemeddelelse 20. november 2014

Kriminalpolitisk tænketank: Farligt at sænke den kriminelle lavalder

Hvis forslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og oprette en ungdomsdomstol bliver vedtaget, kan det få alvorlige følger og vende en positiv udvikling for de 12-14 årige, mener den kriminalpolitiske tænketank Forsete.

 

”Forslagsstillerne mener, at man ved at gribe hårdere ind i en ung alder kan få stoppet den kriminelle løbebane i tide. Men forskning og praktiske erfaringer peger på, at man bedst stopper børns kriminalitet ved den tidlige indsat og herefter ved en insisterende og koordineret indsats mellem kommune, barnet/den unge, forældre og de sociale tilbud.

Ungdomsdomstolen vil stemple børnene som kriminelle fra en meget tidlig alder og kan komplicere deres sociale liv blandt ikke-kriminelle børn.” Det siger formanden for Forsete, Ole Ingstrup.

Han peger på, at kriminaliteten blandt de 10-14-årige er faldet med 60 procent fra 2006 til i dag, og derfor vil det være forkert at afløse et velfungerende system i en positiv udvikling med en ungdomsdomstol, som vi kender fra lande med langt højere kriminalitet.

”I Forsete er vi enige i, at vi skal blive bedre til at tackle den lille kerne af unge, der begår alvorlig kriminalitet. Men vi kan ikke forstå, hvordan vi opnår dette ved at sænke den kriminelle lavalder helt ned til 12 år. Langt de fleste børn i denne alder begår ingen kriminalitet, og de få, der gør, begår primært småkriminalitet som butikstyverier,” forklarer Ole Ingstrup.

”Der er dog rigtig gode takter i de andre forslag fra de fire partier, som for eksempel oprettelsen af et rejsehold mod ungdomskriminalitet, yderligere forskning og en styrkelse af SSP-samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi,” siger Ole Ingstrup, der håber, at forslagsstillerne vil lytte til Forsetes bekymring og vende deres forslag med børnesagkyndige.

Den kriminalpolitiske tænketank Forsete består af fagfolk med stor erfaring inden for kriminalforsorg, jura, børn, unge, sundhed og integration. Forsete blev dannet i 2010 som en reaktion på de senere års udvikling inden for retspolitikken – navnlig indenfor kriminalpolitikken.

Opfordringen til at bremse arbejdet med en sænkelse af den kriminelle lavalder og oprettelse af en ungdomsdomstol er underskrevet af:

 

 • Geert Jørgensen, Direktør i LOS – De private sociale tilbud
 • Kjell Nilsson, Bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening
 • Kim Østerbye, Formand for Fængselsforbundet
 • Søren Skjødt, Formand for FADD – foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
 • John Hatting, Landsformand i Kriminalforsorgsforeningen
 • Majbrit Berlau, Formand for Dansk Socialrådgiverforening
 • Inger Neufeld, Børnepolitisk konsulent i Red Barnet
 • Lisbeth Zornig Andersen, Leder af Huset Zornig
 • Flemming Balvig, Professor Kriminologi, Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Beth Grothe Nielsen, tidligere lektor i strafferet og kriminologi, medlem af Forsete
 • Peter Ege, Socialoverlæge i Københavns Kommune, medlem af Forsete.
 • Anika Snare, lektor i kriminologi ved Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Tove Munk, fhv. Seminarierektor, medlem af Forsete.
 • Ole Hansen, tidligere fængselsinspektør for de Københavnske fængsler, medlem af Forsete
 • Flemming Schønnemann, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Henrik Rindom, Psykiater i Stofrådgivningen København, medlem af Forsete
 • Bodil Philip, Inspektør i Ringe Statsfængsel, medlem af Forsete
 • Eva Smidt, pens. juraprofessor ved Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Helle Lokdam, Advokat, medlem af Forsete
 • Birgitte Holmberg Pedersen, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Niels Otto Jensen, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Otto Bisgaard, fhv. Byretspræsident, medlem af Forsete
 • Allan Baumann, faglig sekretær i BUPL, medlem af Forsete
 • Bjarne Bjørnskov Jensen, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Anne Berglund, Konsulent dagbehandlingsskolen Sputnik, medlem af Forsete
 • Jens Tolstrup, tidligere fængselsinspektør i Nyborg Statsfængsel, medlem af Forsete
 • Peter Scharff Smith, Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, medlem af Forsete
 • Jesper Ryberg, Professor ved Institut for kultur og etik ved Roskilde Universitet, medlem af Forsete
 • Lars Holmberg, Lektor ved juridiske Fakultet, Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Thomas Elholm, Professor, Institutleder, Juridisk Institut, Syddansk Universitet, medlem af Forsete
 • Bettina Post, socialrådgiver, Chefkonsulent på Institut for Socialt Arbejde, medlem af Forsete
 • Ole Ingstrup, tidligere direktør for kriminalforsorgen i Canada, formand for Forsete

 

 

Læs mere på Forsetes hjemmeside www.forsete.org

Henvendelse vedrørende pressemeddelelsen kontakt da venligst Forsetes formand, Ole Ingstrup, oi@ingstrup-p.dk eller telefonisk 51 21 66 76.

Ny pressemeddelelse 29. august

Søndag den 29. august 2010-08-29

PRESSEMEDDELELSE FRA DEN KRIMINALPOLITISKE TÆNKETANK FORSETE.

Justitsminister Lars Barfod har i et interview med Matias Seidelin i Politiken i dag meldt ud, at han lancerer et ”trepunktsprogram, der fokuserer benhårdt på at give bedre tilbud til de indsatte i danske fængsler”. Ministerens synspunkt er, at ”hvis kriminaliteten på længere sigt skal ned i det danske samfund, skal der sættes ind med en bedre forebyggende indsats i fængslerne”.

SF har tidligere givet udtryk for tilsvarende ønsker.

FORSETE tilslutter sig helt disse synspunkter, og vi glæder os over, at der nu kommer nye synspunkter på kriminalitetsbekæmpelsen.

Ved at forfølge disse mål, vil regeringen have en solid forskningsmæssig støtte for, hvad den gør, men det er Forsetes opfattelse, at projektet er stort og må gives både den økonomiske og den faglige støtte, som skal til for at projektet skal kunne lykkes. – Vi peger ligeledes på, at det er en afgørende forudsætning for succes, at den frie kriminalforsorg, som fører tilsynet med de prøveløsladte indsatte, styrkes både fagligt, økonomisk og strukturelt.

Samtidig skal vi pege på, at endnu større gevinster kunne opnås, hvis de foreslåede foranstaltninger udstrækkes til også at omfatte den meget store gruppe betinget dømte, som endnu ikke har nået fængselsstraffeniveauet.-

Der er tale om en virkelig god, men temmelig begrænset begyndelse.

Ole Ingstrup

Formand for FORSETE.

FORSETE

P R E S S E M E D D E L E L S E, 23. august 2010

Ny retspolitisk/ kriminalpolitisk tænketank – ”FORSETE”

Dansk Forsorgsselskab har sammen med en kreds af fagfolk i dag etableret tænketanken FORSETE. Baggrunden er i det væsentlige en bekymring for de senere års udvikling inden for retspolitikken – navnlig kriminalpolitikken.
De senere års retspolitik har været ført på baggrund af antagelser om befolkningens retsfølelse, som slet ikke har hold i virkeligheden. FORSETEs mål er bl.a. at bidrage konstruktivt til debatten og fremme, at den sker på grundlag af den omfattende viden og erfaring, der findes på dette område. FORSETE vil tage initiativer til nye relevante forskningsprojekter, som kan give indsigt i bl.a. danskernes retsfølelse, retsfornuft og i kriminalitetsbekæmpelse, og som kan føre til en mere rationel og vidensbaseret kriminalpolitik.
FORSETEs medlemmer er en række fagfolk med stor faglig erfaring inden for de juridiske områder, herunder dommere, advokater og professorer, samt inden for tilgrænsende områder som børn og unge, sundhed, integration og arbejdsmarked, jf. vedhæftede medlemsliste.

Professor Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsfølelse og retsfornuft.

Som et konkret eksempel på viden, som FORSETE vil fremme, kan nævnes Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsbevidsthed, som blev offentliggjort 19. august 2010.
Undersøgelsen viser, at danskerne ikke kender retspraksis inden for en række alvorlige straffesager. Befolkningen tror, at domstolene idømmer mildere straffe, end de rent faktisk gør, og hvis de selv skulle dømme ville de langt sjældnere idømme lange fængselsstraffe, men i høj grad vælge andre sanktioner, såsom samfundstjeneste, behandling og konfliktråd.
Denne undersøgelse bibringer i meget væsentlig grad ny viden inden for det kriminalpolitiske område om, hvordan befolkningen ønsker, samfundets reaktioner på kriminalitet bør være. Det drejer sig ikke alene om fængsel eller ikke fængsel, men om at anvende andre straffe end fængsel. Nogle mindre skadelige, mere meningsfyldte, mere genoprettende straffe. Undersøgelsen viser endvidere, at befolkningens viden inden for dette væsentlige område er meget begrænset. FORSETE vil bidrage til udbredelsen af viden i håb om, at den kriminalpolitiske debat i højere grad vil basere sig på viden og ikke alene holdninger.
Hvis man vil vide mere, kan man kontakte Ole Ingstrup, Formand for FORSETE og tidl. direktør for Kriminalforsorgen i Canada, samt de øvrige opført på medlemslisten.
FORSETEs idegrundlag og vision er vedhæftet til orientering.
København 23. august 2010
På FORSETEs vegne; Ole Ingstrup (formand) og advokat Helle Lokdam (næstformand)