FORSETE, Rets-og Kriminalpolitisk Tænketanks Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

FORSETE, Rets- og Kriminalpolitisk Tænketank er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: David Tolstrup Janlow, tlf. 22 77 01 71, david.janlow@gmail.com

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:  – Almindelige personoplysninger:  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn,  telefonnummer, e-mailadresse.

Vi behandler ingen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.  

Her indsamler vi oplysninger fra : Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger :Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  Lovlige grunde til behandling er særligt:  Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formål med behandling af medlemsoplysninger:   Foreningens medlemshåndtering som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning  Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:  Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling , afholdelse af arrangementer.

 Samtykke:  Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

 Videregivelse af dine personoplysninger: Vi videregiver ikke personoplysninger.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Medlemmer: Vi opbevarer ikke dine personoplysninger efter medlemskabets ophør.

Dine rettigheder: Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data • Retten til indsigt i egne personoplysninger • Retten til berigtigelse  • Retten til sletning  • Retten til begrænsning af behandling • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) • Retten til indsigelse  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 Revidering af privatlivspolitikken  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.