Forsetes jubilæumskonference

Torsdag den 27. august 2020 fejrede Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete sit 10 års jubilæum med en konference i København, Tænketankens formål er bl.a. at bidrage til en saglig og ordentlig rets- og kriminalpolitisk udvikling. Tænketankens medlemmer er fagfolk med viden og erfaring inden for det rets- og kriminalpolitiske område, herunder professorer, retspræsidenter, advokater og kriminalforsorgen.

Programmet så ud, som følger:

FORSETE – 10 ÅRS JUBILÆUMSKONFERENCE
TORSDAG DEN 27. AUGUST, KL. 15-18
VARTOV, Farvergade 27, 1463 København K, STORE SAL indgang i gården th, 1. sal

14.30 – Døren åbnes og der serveres en forfriskning

15.00 – Indledning ved FORSETES formand, advokat Helle Lokdam og optræden af  FANGEKORET

15.30 – SIGNALLOVGIVNING SVÆKKER RETSSTATEN ved professor Thomas Elholm

Dansk straffelovgivning er gået fra (i det 20 årh.) at være præget af primært rationelle overvejelser om straffens virkninger og bivirkninger, til (i det 21. årh.) primært at være styret af behovet for at sende bestemte signaler om retsfølelse og handlekraft. Det skaber ikke alene praktiske problemer for retsanvenderen (politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg), men bidrager også til at nedbryde fundamentale retsstatslige principper.

HVORDAN KAN FÆNGSLER NORMALISERES? ved professor Linda Kjær Minke

”Vi har i de sidste årtier oplevet en meget stærk udvikling i retning af murens nedbrydning (…) Man ser murene omkring anstalterne falde.” Ordene er sagt af den tidligere direktør for fængselsvæsenet Lars Nordskov Nielsen, der på dommerfuldmægtigforeningens årsmøde den 29. august 1969 fortalte om kriminalforsorgens udviklingslinjer, men hvordan er murens tilstand her 50 år senere?

Læs oplægget her.

16.15 – PAUSE Servering af the/kaffe og kage

16.45 – FREMTIDENS DOMSTOLE OG KUNSTIG INTELLIGENS ved professor Jesper Ryberg

Der er i dag en kraftigt voksende opmærksomhed på, hvordan fremtidens domstole kommer til at fungere. Herunder hvordan kunstig intelligens i stigende grad vil vinde indpas i domstolsarbejde. Mens introduktionen af computerdrevne algoritmer kan åbne en række nye muligheder, rejser de dog også udfordringer -f. eks. i form af transparens og bias- som kræver omtanke.

EN NY OG BEDRE NARKOTIKAPOLITIK ved overlæge Henrik Rindom

Når vi nu i de kommende år skal spare penge er misbrugsområdet et godt sted at starte. Lad os lære noget af dem der rent faktisk har formået at gøre det. Hver gang vi får en ung ud af sit hashmisbrug, og i gang med ”det gode liv”, kommer vi til at spare millioner. Det kræver fleksibilitet i behandlingen og fokus på den enkles problemer. Men frem for alt skal vi kunne skabe den gode relation. Vi når det aldrig gennem kriminalisering.

Læs oplægget her.

17.30 – AFRUNDING ved Helle Lokdam

Konferencen slutter med en eftersnak, hvor der serveres vin, vand og øl

19.00              Dørene lukkes

HASH – reguleret legalisering? En konference om hash.

Den 31. januar 2017 afholder forsete konferencen “HASH -reguleret legalisering?” i Fællessalen på Christiansborg. Af hensyn til Folketingets sikkerhedsbestemmelser er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan kun ske under “arrangementer” senest torsdag den 26. januar 2017, kl. 12. Angiv navn og adresse eller navn og organisation. Deltagergebyr 50 kr., der inkluderer kaffe/the og kage, bedes indbetalt samtidig med tilmelding. Vi gør opmærksom på, at indtjekning i Folketinget tager lang tid pga. sikkerhedsbestemmelserne. Kom derfor i god tid – adgang fra kl. 11.45.

Program
Ordstyrer: Advokat Manfred W. Petersen
12.30-12.40 Velkomst på vegne af Folketinget v/ Lotte Rod, MF, Radikale Venstre.
12.40-12.55 Velkomst og indledning v/ formand for Forsete, advokat Helle Lokdam.
12.55-13.10 Hvorfor overveje en reguleret legalisering af hash? v/ overlæge Peter Ege
13.10-13.25 Kan hash reguleres på anden måde end ved straf? v/ professor Flemming Balvig.
13.25-13.40 Hash som rusmiddel og medicin v/ overlæge Henrik Rindom
13.40-13.55 Vil reguleret legalisering give bedre beh.muligh.? v/ socialrådgiver Trine Ry
13.55-14.10 Københavnermodellen, en forsøgsordning, v/Socialborgmester Jesper Christensen
14.10-14.25 Hvorfor interesserer Landbrug &Fødevarer sig for hamp og cannabis? v/ Viceformand for erhvervsorganisationen Landbrug- og fødevarer Lars Hvidtfeldt.
14.30-15.00 KAFFEPAUSE
15.00- 16.00 Politikerdebat med deltagelse af både sundheds- og retspolitiske ordførere
16.00-17.20 Spørgerunde hvor oplægsholderne deltager i et panel
17.20-17.30 Afslutning og perspektivering ved formand for Forsete, advokat Helle Lokdam

 • Præsentation af oplægsholderne
  Lotte Rod: cand.scient. pol og medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre og har været: Børneordfører, Boligordfører, Etisk Råd-ordfører, Indfødsretsordfører, Psykiatriordfører, Sundhedsordfører og Ungdomsuddannelsesordfører.
 • Helle Lokdam: advokat og formand for den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete.
 • Peter Ege: Overlæge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune indtil 2011, hvor han gik på pension. Tidligere medlem af Narkotikarådet. Sundhedsstyrelsens saglige rådgiver vedr. narkotikaspørgsmål indtil 2011. Medlem af Gadejuristens bestyrelse. Har publiceret adskillige bøger og artikler om stofafhængighed. Som ansat i Københavns Kommune med til at udarbejde forslaget om en forsøgsordning med legal regulering af hash.
 • Flemming Balvig: er professor emeritus, Han er uddannet sociolog og dr.jur. Han var ansat på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet fra 1972 til 2015 som kriminolog og retssociolog – og han er stadig tilknyttet KU, nu som emeritus. Balvig har i år været med til at grundlægge og stifte af AFFORD, Akademiet for Forebyggelse Danmark (Afford.dk).”
 • Henrik Rindom: Overlæge, speciallæge i psykiatri. har særlig beskæftiget sig med såvel alkohol-som stofmisbrug. Han har siden 2001 foruden sin ansættelse ved Hvidovre Hospital været tilknyttet behandlingstilbuddet Stofrådgivningen som psykiater. Forfatter til flere videnskabelige artikler og bøger, herunder Rusmidlernes Biologi.
 • Trine Ry: socialrådgiver. Trine har beskæftiget sig med udsatte unge og illegale rusmidler de sidste 20 år. Hun har blandt andet arbejdet med de mest marginaliserede unge som opsøgende medarbejder på Christiania og Vesterbro og været chef for Stofrådgivningen, der er et behandlingstilbud til unge. Trine er særligt optaget af at nå ud til unge, der ikke selv giver udtryk for, at de ønsker hjælp og at etablere et behandlingssystem, der er tilrettelagt efter de unges behov og ikke omvendt.
 • Jesper Christensen: Socialborgmester i Københavns Kommune. Siden han første gang blev valgt til Borgerrepræsentationen i 2001, har han bl.a. været næstformand for Borgerrepræsentationen. I de seneste ti år har han været medlem af Økonomiudvalget i Københavns Kommune. I sit virke som politiker i Københavns Kommune har han varetaget en række bestyrelsesposter. Han har bl.a. været formand for Ungdomsskolen i 12 år samt været næstformand for Metroselskabet i perioden 2006-2013. Han har været socialborgmester siden 1. januar 2014.
 • Lars Hvidtfeldt: Cand.agro. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Viceformand for Primærsiden, Landbrug & Fødevarer. Godsejer Gl. Kirstineberg Gods og driver Kirstineberg A/S og Dansk Herregaards Frugt, TastingDenmark aps. Tidligere formand for Tolvmandssektionen, Landbrug & Fødevarer. Formand for bestyrelsen for Folketidende Gruppen og, Malmö Tidningstryk og for Sannarp AB; medl. af repræsentantskabet for Realdania; medl. af best. for Rotationen A/S.

Underskriftindsamling mod en sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

petition4De 4 blå oppositionspartier (DF, venstre, de konservative og LA) har fremsat et fælles beslutningsforslag om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og indføre en ungdomsdomstol for de 12-17årige, der udover jurister også skal have børnefaglig kompetence. Forslaget, der vil blive gennemført, hvis blå blok vinder valget, betyder, at børn helt ned til 5. klasse vil kunne stilles for en domstol.

–          Det er ejendommeligt, at forslaget kommer netop nu, hvor tal fra politiet viser, at de 10-14åriges kriminalitet er faldet med ikke mindre end 66 % siden 2006. Det tyder på, at forældre og kommuner er på rette vej. Det er derfor et mysterium, hvorfor man vil ændre til et system, der kendes fra lande med højere ungdomskriminalitet.

–          Den af den tidligere borgerlige regering nedsatte ungdomskommission bestående af politifolk, anklagere, dommere, ungdomsinstitutionsledere, børnesagkyndige og forskere behandlede spørgsmålet om en nedsættelse fra 15 til 14 år meget omhyggeligt over næsten 50 sider. Man forudsatte en ungdomsdomstol, men nåede alligevel til en klar afvisning bl.a. fordi der er en stemplingseffekt for barnet ved at stille det for en domstol, der kan få negativ betydning for dets fremtid.

–          Da den kriminelle lavalder i en periode var nedsat til 14 år gav det ingen ændring i kriminalitetsmønsteret for de 14-årige. Ligesom det ikke ændrede sig, da den blev sat ned igen til 14 år.

–          Forslagsstillerne fremhæver, at der er tale om en retssikkerhedsgaranti for barnet, idet det nu vil få en forsvarer. En forsvarer vil imidlertid koncentrere sig om beviserne mod barnet og ikke råde barnet til at tilstå noget, der ikke kan bevises. Men er det det, et barn, der er trådt ved siden af, har brug for? Har det ikke brug for at sætte sig ned med en voksen, det har tillid til, og lægge kortene på bordet, så det skete så vidt muligt kan gøres godt igen, og barnet kan komme videre med en ren samvittighed? Retssikkerhed for børn er omsorg og opdragelse – ikke forsøg på at skjule kriminalitet.

–          Nedennævnte organisationer og langt de fleste eksperter støtter vore synspunkter.   Hvis du ligesom vi mener, at børn under 15 år skal opdrages (helst af deres forældre) og ikke straffes af det juridiske system, beder vi dig skrive under på denne underskriftindsamling – og sende et link til dine venner.

• Forsete
• Børnerådet
• Fængselsforbundet
• Kriminalforsorgsforeningen
• Dansk Socialrådgiverforening
• FADD – foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
• LOS – de private sociale tilbud
• Red Barnet
• BUPL
• Socialpædagogerne
• HK-Kommunal
• Skole og forældre, København
• Danmarks Lærerforening
• Københavns lærerforening
• Det kriminalpræventive Råd

 

For mere information se disse to kroniker:
Blå Bloks kronik i Berlingske af 13.september 2014:
http://www.b.dk/kronikker/indsatsen-skal-skaerpes-for-helt-unge-kriminelle

Eva Smiths kronik i Politiken af 21. september 2014:
http://politiken.dk/debat/ECE2401215/har-de-borgerlige-politikere-glemt-hvordan-deres-boern-var-som-12-aarige/

 

Skriv under her og gør en forskel.

Program for konferencen 19. maj 2015

Konference om sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år

 Programmet for dagen ser således ud:

 

Ordstyrer: Tidligere advokat Manfred W. Petersen

Kl. 14.30   Velkomst ved Forsetes formand Ole Ingstrup.

Kl. 14.40   Indledning af konferencen ved tidligere professor Eva Smith.

Kl. 14.55   Politikerne kommer med korte indlæg af ca. 5 min. varighed i følgende

rækkefølge:

 

 • Simon Emil Ammitzbøll (LA) (får dog 10 min. da fortalerne for forslaget blandt politikerne er i mindretal og Peter Skaarup DF kommer lidt senere),
 • Trine Bramsen (S),
 • Jeppe Mikkelsen (R),
 • Karina Lorentzen (SF),
 • Pernille Skipper (Ø),
 • Josephine Fock (Alternativet).
 • Når Peter Skaarup ankommer får han ordet.

 

Kl. 15.35   Diskussion mellem paneldeltagerne.

Kl. 16.00   Pause med en forfriskning.

Kl. 16.20   Spørgsmål til og diskussion mellem panelet og konferencedeltagerne.

Kl. 17.20 Opsamling af konferencen ved ordstyreren.

Kl. 17.30   Afslutning på konferencen ved formanden for Forsete Ole Ingstrup.

 

Vel mødt – den 19. maj 2015.

Indbydelse til vigtig konference om: Sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

Indbydelse til vigtig konference om:

Sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år

Kom og diskuter forslaget med politikerne.

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete inviterer hermed til konference om ovenstående tema:

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 14.30-17.30 i Tøjhusmuseets rustkammersal

Tøjhusgade 3, 1220 København.

Tænketanken Forsete har taget initiativ til konferencen da de 4 borgerlige partier (DF, LA, C og V) både ønsker en særlig ungdomsdomstol og sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

Forsete mener på den baggrund, at det er meget vigtigt, at få en ordentlig offentlig debat om sagen, inden forslaget eventuelt bliver til virkelighed.

Følgende politikere deltager i panelet på konferencen: Trine Bramsen (S), Peter Skaarup (DF), Karina Lorentzen (SF), Pernille Skipper (Ø), Jeppe Mikkelsen, (R), Josephine Fock (Alternativet), Simon Emil Ammitzbøll (LA).

Programmet ser ud som følger og ledes af en ordstyrer:

 1. Velkomst ved formanden for Forsete Ole Ingstrup
 2. Indleder på konferencen: Eva Schmidt, tidl. professor, dr. jur. strafferet, tidl. formand for Det Kriminalpræventive Råd
 3. Panelet bestående af 7 politikere (nævnt ovenfor) holder kort oplæg hver om deres holdning til temaet
 4. Diskussion mellem de politiske partier om deres synspunkter
 5. Pause
 6. Spørgsmål til og diskussion med panelet fra sagkundskaben og fra salen
 7. Opsamling og afslutning ved formanden for Forsete Ole Ingstrup.

Tilmelding til konferencen skal ske til følgende link:  http://forsete.org/tilmelding/. Ved problemer kontakt da David Tolstrup Janlow – david.janlow@gmail.com

 

Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til Anne Berglund tlf. 26826577 / anne.berglund@email.dk

 

Med venlig hilsen på Forsetes vegne

Ole Ingstrup, Formand.

Følg, del og like os på facebook

Mod nedsættelse af den kriminelle lavlader til 12 år!

Forsete har igennem det sidste halve år arbejdet tæt sammen med en række organisationer og individer på, at stoppe nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Disse organisationer er:

 •  LOS – De private sociale tilbud
 • Københavns Lærerforening
 • Fængselsforbundet
 • FADD – Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Red Barnet
 • Huset Zornig
 • BUPL
 • Socialpædagogerne
 • HK-kommunal
 • Skole og Forældre København
 • Danmarks Lærerforening

Siden da har andre organisationer ytret deres støtte for kampagnen på Facebook og målet er, at samle endnu flere organisationers og individers støtte. Derfor opfordrer Forsete til at følge, dele og like på Facebook.

 

 

Ny pressemeddelelse 29. august

Søndag den 29. august 2010-08-29

PRESSEMEDDELELSE FRA DEN KRIMINALPOLITISKE TÆNKETANK FORSETE.

Justitsminister Lars Barfod har i et interview med Matias Seidelin i Politiken i dag meldt ud, at han lancerer et ”trepunktsprogram, der fokuserer benhårdt på at give bedre tilbud til de indsatte i danske fængsler”. Ministerens synspunkt er, at ”hvis kriminaliteten på længere sigt skal ned i det danske samfund, skal der sættes ind med en bedre forebyggende indsats i fængslerne”.

SF har tidligere givet udtryk for tilsvarende ønsker.

FORSETE tilslutter sig helt disse synspunkter, og vi glæder os over, at der nu kommer nye synspunkter på kriminalitetsbekæmpelsen.

Ved at forfølge disse mål, vil regeringen have en solid forskningsmæssig støtte for, hvad den gør, men det er Forsetes opfattelse, at projektet er stort og må gives både den økonomiske og den faglige støtte, som skal til for at projektet skal kunne lykkes. – Vi peger ligeledes på, at det er en afgørende forudsætning for succes, at den frie kriminalforsorg, som fører tilsynet med de prøveløsladte indsatte, styrkes både fagligt, økonomisk og strukturelt.

Samtidig skal vi pege på, at endnu større gevinster kunne opnås, hvis de foreslåede foranstaltninger udstrækkes til også at omfatte den meget store gruppe betinget dømte, som endnu ikke har nået fængselsstraffeniveauet.-

Der er tale om en virkelig god, men temmelig begrænset begyndelse.

Ole Ingstrup

Formand for FORSETE.

FORSETE

P R E S S E M E D D E L E L S E, 23. august 2010

Ny retspolitisk/ kriminalpolitisk tænketank – ”FORSETE”

Dansk Forsorgsselskab har sammen med en kreds af fagfolk i dag etableret tænketanken FORSETE. Baggrunden er i det væsentlige en bekymring for de senere års udvikling inden for retspolitikken – navnlig kriminalpolitikken.
De senere års retspolitik har været ført på baggrund af antagelser om befolkningens retsfølelse, som slet ikke har hold i virkeligheden. FORSETEs mål er bl.a. at bidrage konstruktivt til debatten og fremme, at den sker på grundlag af den omfattende viden og erfaring, der findes på dette område. FORSETE vil tage initiativer til nye relevante forskningsprojekter, som kan give indsigt i bl.a. danskernes retsfølelse, retsfornuft og i kriminalitetsbekæmpelse, og som kan føre til en mere rationel og vidensbaseret kriminalpolitik.
FORSETEs medlemmer er en række fagfolk med stor faglig erfaring inden for de juridiske områder, herunder dommere, advokater og professorer, samt inden for tilgrænsende områder som børn og unge, sundhed, integration og arbejdsmarked, jf. vedhæftede medlemsliste.

Professor Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsfølelse og retsfornuft.

Som et konkret eksempel på viden, som FORSETE vil fremme, kan nævnes Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsbevidsthed, som blev offentliggjort 19. august 2010.
Undersøgelsen viser, at danskerne ikke kender retspraksis inden for en række alvorlige straffesager. Befolkningen tror, at domstolene idømmer mildere straffe, end de rent faktisk gør, og hvis de selv skulle dømme ville de langt sjældnere idømme lange fængselsstraffe, men i høj grad vælge andre sanktioner, såsom samfundstjeneste, behandling og konfliktråd.
Denne undersøgelse bibringer i meget væsentlig grad ny viden inden for det kriminalpolitiske område om, hvordan befolkningen ønsker, samfundets reaktioner på kriminalitet bør være. Det drejer sig ikke alene om fængsel eller ikke fængsel, men om at anvende andre straffe end fængsel. Nogle mindre skadelige, mere meningsfyldte, mere genoprettende straffe. Undersøgelsen viser endvidere, at befolkningens viden inden for dette væsentlige område er meget begrænset. FORSETE vil bidrage til udbredelsen af viden i håb om, at den kriminalpolitiske debat i højere grad vil basere sig på viden og ikke alene holdninger.
Hvis man vil vide mere, kan man kontakte Ole Ingstrup, Formand for FORSETE og tidl. direktør for Kriminalforsorgen i Canada, samt de øvrige opført på medlemslisten.
FORSETEs idegrundlag og vision er vedhæftet til orientering.
København 23. august 2010
På FORSETEs vegne; Ole Ingstrup (formand) og advokat Helle Lokdam (næstformand)